Нэвтрэх

Зөвхөн тухайн спортын холбооны ажилтан нэвтрэх боломжтой